RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 22-04-2019 Complaint No 10/4/2019
Complainant Name श्री.ईस्माईल तांबे Mobile 9730120786
Landline Email
Taluka Khed Village Khed (M Cl)
Address रा.शिवाजी नगर खेड ता.जि.रत्नागिरी Landmark
Pincode 415709 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department Munciple
Complaint Description श्री.सिकंदर मुसा यांचे बिल्डीग मधील संडासचे पाणी तक्रारदार यांचे घरासमोर येत असलेबाबत दिनांक 02-01-2019 रोजी नगरपरीषद खेड याचेकडे अर्ज केलेला असून अदयाप पर्यत त्यांनी काहीच कारवाई केलेली नाही. ती होणेबाबत..
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 14-05-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response उक्त विषयाबाबत संदर्भाकित पत्राला अनुसरुन कळविण्यात येते की, आपण या कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीवरती मुख्याधिकारी, नगरपरिषद खेड यांचेकडून या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या दि. 10/05/2019 रोजीच्या अहवालाची प्रत यासोबत पाठविण्यात येत आहे.
सबब आपला सदरचा अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे.
Date on which ATR sent to Complainant 13-05-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 10_4_2019_158_-----------------------------------------------------------------------------.pdf
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-14-05-2019

Sign in to your account