RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 17-05-2019 Complaint No 4/5/2019
Complainant Name Ramesh N Tadavi Mobile 9975221639
Landline Email
Taluka Ratnagiri Village Ratnagiri (M Cl)
Address शासकीय निवासस्थान( PWD) आरोग्य मंदीर रत्नागिरी ता.जि.रत्नागिरी Landmark
Pincode 415612 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department MSEB
Complaint Description मी शासकीय निवासस्थान PWD आरोग्य मंदीर रत्नागिरी येथे बिल्डीग क्रमांक2 रुम नंबर 2 मध्ये राहत आहे. माझे माहे मे 2019 Electricity Bill (Consumer No.210010530941) हे रुपये 1920 इतके आलेले असून मी वापरलेले युनिट आहे. एकुण 115 तसेच मागील महातील आलेले युनिट 103 चे रुपये 650 इतके बिल मी भरणा केलेले आहे. तरी माहे मे 2019 चे युनिट 115 प्रमाणे रुपये 800 इतकी बिल Amount होत आहे. पण बिल 1920 रुपये कसे काय आले. याबाबत समक्ष MSEB ऑफीसला चौकशी केली असता त्यांना मला हे रुपये 1126 हे मागील महातील 0 मीटर रिडीग चे आहेत. पण मी माहे 12 जानेवारी 2019 पासून बिल्डीग नं.2 रुम नं.2 मध्ये राहण्यास आलेलो आहे. व तेव्हापासून मी नियमित माहे फेब्रु.2019 रूपये 160, माहे मार्च रुपये 240, तसेच एप्रिल 2019 रूपये 650 इतके बिल भरणा केलेला आहे. मी नियमित बिल भरून सुध्दा एवढा फरक का काढण्यात आला आणि फरक होता तर तो माहे जानेवारी पासूनचा बिलात का? काढण्यात आला नाही व शासकीय वसाहती मधील बिल्डीग नं.2 मध्ये राहण्याऱ्या सर्व कमर्चारी यांची बिले ही रेग्युलर युनिट प्रमाणे आलेली आहेत व ते पण माझ्याप्रमाणेच जानेवारी मध्ये बिल्डीग नं.2 मध्ये राहण्यासाठी आलेली आहेत. त्यामुळे याबाबत चौकशी करुन मला रूपये 1126 इतकी अतिरिक्त बिल Amount का? काढण्यात आली व ती कोणत्या कारणामुळे काढण्यात आली यांची माहिती त्वरीत मिळावी व रूपये 1126 Amount ही बिलातून वगळण्यात यावी.
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 10-06-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response
Date on which ATR sent to Complainant 24-05-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 4_5_2019_140_Letter-to-office-of-PWD-Ratnagiri-U.pdf
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

वरील उत्तर मान्य नाही माहे मार्च चे आलेले बिल रुपये 240, तसेच एप्रिल 2019 रूपये 650 इतके बिल भरणा केलेला आहे. व माहे मे चे आलेले बिल रूपये 1920 पैकी 115 युनिटचे बिल रुपये 800 इतके भरण्यास तयार आहे. शासकीय निवास्थानाचे मिटर रेग्लुलर चालू असताना माहे फेब्रुवारी 2019 पासून आपले कार्यालयाकडून रेग्लुलर मिटर चे रेडीग घेऊन बिल का? देण्यात आलेले नाही. याबाबत आपण मिटर चे रेडीग घेण्यास नियुक्त कर्मचारी जबाबदार आहे.याबाबत चौकशी करुन मला रूपये 1126 इतकी अतिरिक्त बिल Amount का? काढण्यात आली व ती कोणत्या कारणामुळे काढण्यात आली यांची माहिती त्वरीत मिळावी व रूपये 1126 Amount ही बिलातून वगळण्यात व संबधित कर्मचारी यांचेवर कारवाई करण्यात यावी.-27-05-2019

Nodal Action Taken-2

Action Taken / Send Back Response
Date on which ATR sent to Complainant 06-06-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 4_5_2019_140_Compliance-Report-Ratnagiri-U.pdf
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-10-06-2019

Sign in to your account