RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 12-06-2019 Complaint No 2/6/2019
Complainant Name श्री.गुणाजी सोनू देवळेकर वगैरे 6 Mobile 8087266939
Landline Email
Taluka Rajapur Village Karak
Address रा. सर्व खालचा भडारवाडा पो.भालावली ता.राजापूर जि.रत्नागिरी Landmark
Pincode 566203 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department Tah Rajapur
Complaint Description सरकारी जमीनीवर असलेल्या राहत्या घराखालील जमीन ठरवून देण्यात येऊ नये याबाबत चा अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी महसून शाखा याचेकडून क्रमांक महसूल/RB/AK-6/कावी-111/2018 दिनांक 21/05/2019 अन्वये आपले कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. सदर अर्जावर कार्य कारवाई करण्यात आलेली आहे.याबाबत अर्जदार यांना कळविण्यात यावे
Complaint Status At Nodal Office


Sign in to your account