RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 13-06-2019 Complaint No 4/6/2019
Complainant Name श्री.नरेंद्र दगडू शिगवण Mobile 9967981910
Landline Email
Taluka Khed Village Murde
Address रा. मुर्डे ता.खेड जि.रत्नागिरी Landmark
Pincode 415709 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department Munciple
Complaint Description प्रादेशिक उपसंचालक नगरपालीका प्रशासन कोकण विभाग यांचेकडील पत्र क्र.प्रक्र. ससा/कार्या-1/न.पा.5/अ.बाधकाम/2017/1103 दिनांक 21/01/2019 चे पत्रात नमुद केल्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली नसल्याने ती होणेबाबत तसेच उपसंचालक नगरपरीषद प्रशासन संचलनालय मुबई यांचेकडील पत्र क्र.न.प.प्र.स/2019 श्री शिगवण/खेड/न.प./कक्ष-02/621 महाराष्ट्र शासन दिनांक 22/02/2019 चे पत्रात नमुद केल्याप्रमाणे कार्यवाही झालेली नसल्याने ती होणेबाबत
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 03-08-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response उक्त विषयाबाबत संदर्भाकित पत्राला अनुसरुन कळविण्यात येते की, आपण या कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीवरती मुख्याधिकारी, नगरपरिषद खेड यांचेकडून या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या अहवालावरुन आपणास असे कळविण्यात येते की, आपण मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांचेकडे यापुर्वी देखिल सदर विषयाबाबत दाखल केलेल्या तक्रारी वरती मुख्याधिकारी नगरपरिषद खेड यांनी दखल घेवून आपणास अपेक्षित असलेली सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती देण्यात आलेल्या आहेत.
मुख्याधिकारी, नगरपरिषद खेड यांचेकडून या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या दि. 23/07/2019 रोजीच्या अहवालाची प्रत यासोबत पाठविण्यात येत आहे.
सबब आपला सदरचा अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे.
Date on which ATR sent to Complainant 24-07-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 4_6_2019_158_-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.pdf
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-03-08-2019

Sign in to your account