RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 19-06-2019 Complaint No 11/6/2019
Complainant Name श्री.गितेश सुगनदास बुधाजी मोहिते Mobile 7769917632
Landline Email
Taluka Guhagar Village Guhagar
Address रा.कोतळूक ता.गुहागर Landmark
Pincode 415703 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department SDO Chiplun
Complaint Description जातीचा दाखला मिळणेबाबत दिनांक 24/05/2019 रोजी सेतू कार्यालय गुहागर येथे अर्ज केलेला होता तेथून तो उपविभागीय अधिकारी चिपळूण यांचेकडे पाठविण्यात आला तेथे श्रीम.कमलाकर मॅडम यांच्या हलगर्जीपणामुळे जातीचा दाखला वेळेत मिळाला नसल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द तक्रार वेळेत दाखला न मिळाल्यामुळे प्रविण मोहिते यांचे पॉलीटेक्नीकलचे ॲडमिशन बाबतची प्रकिया वेळेत करता आली नाही.
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 20-06-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response क्रमांक/फौजदारी/24X7/ मोहिते /2019 दिनांक 20/06/2019 अन्‍वये अहवाल सादर करणेत आला आहे.
Date on which ATR sent to Complainant 20-06-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 11_6_2019_199_24-x-7-letter.pdf
Additional Documents

11_6_2019_199_docu.pdf

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-20-06-2019

Sign in to your account