RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 25-06-2019 Complaint No 16/6/2019
Complainant Name श्री.सुदेश मयेकर Mobile 8169662011
Landline Email
Taluka Ratnagiri Village Ratnagiri (M Cl)
Address रा.कोतवडे Landmark
Pincode 415612 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department Village Panchayat
Complaint Description मौजे कोतवडे उबरवाडी ता.रत्नागिरी येथील राहते घरी नळ कनेकशन मिळणेबाबत दिनांक 30/03/2019 रोजी ग्रामपंचायत कोतवडे याचेकडे अर्ज केलेला असून अदयाप नळ कनेक्शन मिळालेले नाही. ते मिळणेबाबत
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 03-08-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response संबंधित ग्राम पंचायतीने परिपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. नळ योजनेच्या पाण्याची क्षमता चाचणी उप अभियंता (ग्रा. प. पु.) रत्नागिरी यांच्याकडून घेऊन करण्यात येईल. असे कळविण्यात आले आहे.
Date on which ATR sent to Complainant 25-07-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant
Additional Documents

16_6_2019_247_kotawade-report-about-sudesh-mayekar.pdf

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-03-08-2019

Sign in to your account