RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 27-06-2019 Complaint No 19/6/2019
Complainant Name श्रीम.शालीनी मुरारी पवार Mobile 9821477038
Landline Email
Taluka Rajapur Village Kondhe
Address रा.जैतापूर ता.राजापूर Landmark
Pincode 416702 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department Health
Complaint Description श्री गौतम मुरारी पवार पद वाहन चालक हे 2008 मध्ये मयत झालेले असून त्याचे ग्रॅज्युटी, फॅड, व गटविमा ची रकक्म मिळणेबाबत सन 2015 मध्ये प्राथ्मिक आयोग्य केंद्र जैतापर यांचेकडे अर्ज केलेला असून अदयाप आम्हाला ग्रॅज्युटी, फॅड, व गटविमा ची रकक्म मिळालेली नाही. ती मिळणेबाबत
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 11-10-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response Action Taken / Send Back Response
Date on which ATR sent to Complainant 24-09-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

दिलेले उत्त्र ची प्रत नाही -27-09-2019

Nodal Action Taken-2

Action Taken / Send Back Response Forward to Dy.CEO z.p. Ratnagiri letter no.Rzp/EST/t-४/७१७४/dated २४/९/२०१९
Date on which ATR sent to Complainant 11-10-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-11-10-2019

Nodal Action Taken-3

Action Taken / Send Back Response
Date on which ATR sent to Complainant 11-10-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 19_6_2019_134_d-5.pdf
Additional Documents

Images

Helpline Feedback
Sign in to your account