RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 01-07-2019 Complaint No 1/7/2019
Complainant Name श्री.श्रीपत किसन नेवरेकर रा.करबुडे ता.जि.रत्नागिरी Mobile 9892583484
Landline Email
Taluka Ratnagiri Village Ratnagiri (M Cl)
Address रा.करबुडे ता.जि.रत्नागिरी Landmark
Pincode 415612 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department PMGSY
Complaint Description विनापरवानगी घराचे हददीलगतचा विहीरीचा कटया तोडल्याबाबत व आमचे घदराचे हददीचे कंपाऊडचे बांधकाम तोडल्याबाबत दिनांक /02/2019 रोजी प्रधानमंत्री ग्राम संडक योजना कार्यालय रत्नागिरी यांचेकडे अर्ज केलेला असून अदयाप त्याचेकडून काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. ती होणबाबत
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 10-07-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response श्री. श्रीपाद नेवरेकर याना उत्तर देणेत आलेले आहे
Date on which ATR sent to Complainant 09-07-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-10-07-2019

Sign in to your account