RATNAGIRI 24 X 7

Collector Office Ratnagiri

 


Complaint Details

Date 08-07-2019 Complaint No 7/7/2019
Complainant Name श्री.अहमद अब्दुला खडक Mobile 9822128587
Landline Email
Taluka Chiplun Village Chiplun (M Cl)
Address रा. दादर मोहल्ला ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी Landmark
Pincode 415605 District Ratnagiri
State Maharashtra Concerned Department Munciple
Complaint Description दिनांक 03/06/2019 रोजी नगरपरीषद चिपळूण यांचेकडे नवीन नळ कनेक्शन मिळणेबाबत अर्ज केलेला असून अदयाप नळ कनेक्शन मिळालेले नाही. ते मिळणेबाबत
Complaint Status Complaint Closed
Closure date 29-08-2019


Nodal Action Taken-1

Action Taken / Send Back Response उक्त विषयाबाबत आपण संदर्भाधिन अर्जान्वये केलेल्या तक्रारी वरती मुख्याधिकारी नगरपरिषद चिपळूण यांचेकडील दि. 20/08/2019 रोजीच्या पत्राने अहवाल या कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे. सदरचा अहवालाची प्रत आपले माहितीसाठी यासोबत पाठविण्यात येत आहे.
सबब आपला प्रस्तूत विषयाचा अर्ज निकाली ठेवण्यात येत आहे.
Date on which ATR sent to Complainant 23-08-2019
Uploaded ATR Acknowledged by the Complainant 7_7_2019_158_105-0001.pdf
Additional Documents

Images

Helpline Feedback

Satisfactorily Closed-29-08-2019

Sign in to your account